Contact Us
My Vietnam TV luôn nỗ lực hết sức để cung cấp các dịch vụ tốt hơn.
Contact Us
Name
Email
Phone
Title
Contents
Attachment Attach a file
Terms of Service
- My Vietnam TV sử dụng những thông tin cá nhân sau
Mục bắt buộc : Họ và tên, tên công ty, số điện thoại, email, nội dung liên quan đến việc liên hệ hợp tác
Mục lựa chọn : Các văn bản tham khảo liên quan đến hợp tác
- Mục đích sử dụng thu thập thông tin cá nhân
Liên lạc khi có thắc mắc liên quan đến nội dung hợp tác
- Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân được lưu giữ cho đến khi đạt được mục đích sử dụng và sau đó sẽ được xóa bỏ ngay
- 마이베트남티비가 이용하는 개인정보 항목
필수 사항 : 이름, 회사명, 연락처,이메일, 제휴문의 관련 내용
선택 사항 : 제휴 관련 첨부 문서
- 개인정보 수집 이용 목적
제휴 문의내용에 따른 문의사항에 대한 응대
- 개인정보 보유 및 이용기간
개인정보는 수집 및 이용목적 달성 시까지 보유하며, 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 지체없이 파기함